background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Btw op zonnepanelen terugvragen

Datum: 14 November 2014

Wanneer u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op deze aanschaf (inclusief omvormer en arbeidskosten voor plaatsing) terugvragen van de Belastingdienst. Deze belastingregel vloeit voort uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Consumenten die na 20 juni 2013 zonnepanelen (hebben laten) installeren, kunnen de betaalde btw terugvragen bij de Belastingdienst. Hieronder vindt u een kort stappenplan om deze btw terug te vragen.

Stap 1 Formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ 
Wanneer u de btw terug wilt vragen, dan moet u zich eerst aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst. Dit moet u binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin u de panelen heeft aangeschaft doen.

Toelichting bij het formulier opgaaf startende ondernemer 
Download en print het formulier 'Opgaaf startende ondernemer'. Het invullen van het formulier is eenvoudig, maar de volgende vragen vergen misschien wat extra uitleg:

- Bij vraag 1 vult u de naam in van degene op wiens naam de energienota staat.
- Bij vraag 6 vermeldt u één opdrachtgever: het elektriciteitsbedrijf waaraan u de stroom levert die u met uw zonnepanelen opwekt.
- Bij vraag 7 vult u uw inkomenssituatie in.

- U werkt nul uren per week voor uw onderneming (7b).
- Uw verlies over het eerste jaar is de opbrengst van de zonnepanelen min de aanschafkosten van uw zonnepanelen (7c)  dus met een min voor het getal). 

- Bij 7d vraagt de Belastingdienst naar inkomsten uit overige werkzaamheden. Dit zijn de inkomsten die in de wet Inkomstenbelasting vallen onder de inkomstenbron ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Vult u dit in als u dergelijke inkomsten heeft.

- Bij vraag 8a volstaat een ruwe schatting als omzet, bijvoorbeeld €200,00 à €300,00 voor een systeem van 1440 Wp.
- Bij vraag 8b vult u de aanschafkosten van uw zonnepanelen in.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u op naar uw belastingkantoor.

U dient zich alleen in te schrijven als startende onderneming bij de belastingdienst. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is niet nodig.

Stap 2 Reactie van de Belastingdienst
Nadat de Belastingdienst uw aanmeldformulier heeft ontvangen, krijgt u binnen vijf werkdagen een vaststelling. In deze vaststelling bevestigd de Belastingdienst dat u als ondernemer bent aangemerkt. In deze brief staat ook uw btw-nummer.

Na weer vijf werkdagen ontvangt u een brief met uw inlognaam en enkele dagen later ontvangt u een brief met uw wachtwoord. U kunt nu inloggen als ondernemer op www.belastingdienst.nl om digitaal uw btw-aangifte te doen.

Stap 3: Btw-aangifte
Vanaf het moment dat u ondernemer bent, moet u ieder kwartaal digitaal btw-aangifte doen. Doet u dit niet of niet op tijd, dan kunt u een boete of naheffing krijgen. (Vanaf het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar dat u de panelen aangeschaft heeft, kunt u ontheffing voor het indienen van btw-aangifte aanvragen, zie stap 4.)

Voor de berekening van de btw die u theoretisch zou moeten heffen over uw zonnestroom, heeft de Belastingdienst forfaits. Deze forfaits zijn berekend op basis van het vermogen van uw zonnepanelen:

Opwekvermogen in Wattpiek

Forfait (omzetbelasting)

Bedrag waarover omzetbelasting berekend is

0-1000

€   20,00

€   95,00

1001-2000

€   40,00

€ 190,00

2001-3000

€   60,00

€ 286,00

3001-4000

€   80,00

€ 381,00

4001-5000

€ 100,00

€ 476,00

 

Het jaarforfait dat hoort bij het opwekvermogen van uw zonnepanelen, is het btw-bedrag dat u af moet dragen. Dit wordt direct met de aan u terug te betalen BTW verrekend.

In uw btw-aangifte over het kwartaal waarin u de zonnepanelen kocht, vraagt u de btw die u betaalde voor aankoop en installatie van uw zonnepanelen terug. Het verschil tussen de betaalde BTW en het forfait dat hoort bij het opwekvermogen van uw installatie, is het bedrag dat u terugkrijgt.

Toelichting bij het digitale formulier btw-aangifte:
- Bij vraag 1a:

- in de rechter kolom vult u onder omzetbelasting het forfait in passend bij het vermogen van uw zonnepanelen (zie tabel). U moet het gehele jaarforfait opvoeren, ongeacht het moment waarop u de panelen aanschaft. In het geval van een installatie van 2000 Wp vult u in de rechter kolom onder omzetbelasting €40 in.
- in de linker kolom vult u het bedrag waarover deze omzetbelasting is berekend (zie tabel). In dit voorbeeld €190 (€40 gedeeld door 21% = €190).

- Bij 5a vult u nogmaals het forfait in.
- Bij 5b vult u de btw in die u over het hele systeem (zonnepanelen, omvormer en arbeidsloon) hebt betaald. Dit bedrag vindt u op uw factuur.

Bij eventueel resterende kwartalen van het jaar vult u op dit formulier bij uw aangifte omzetbelasting zowel bij beide vragen in beide kolommen nul euro in.

Stap 4: Ontheffing aanvragen voor toekomstige btw-aangifte
Vanaf het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar dat u de panelen aan heeft geschaft, kunt u onder de kleineondernemersregeling (KOR) ontheffing aanvragen voor het doen van btw-aangifte. U vraagt deze ontheffing schriftelijk aan, bijvoorbeeld deze tekst:

 
<Voorletters+achternaam>
<Adres>
<Woonplaats>
<Burger Service Nummer>
 
Belastingkantoor <XXXXX>
<adres van uw belastingkantoor>
 
Betreft: verzoek om ontheffing administratieve verplichtingen en aangifte omzetbelasting
 
Geachte heer/mevrouw de belastinginspecteur,
 
Met de ingebruikname van mijn zonnepanelen, waarmee ik stroom lever aan het elektriciteitsnetwerk, ben ik ondernemer voor de omzetbelasting. In het jaar van mijn aankoop heb ik recht op teruggave van de door mij betaalde btw op mijn zonnepanelen.
In de jaren daarna zal de btw die ik moet afdragen minder zijn dan 1.345 euro, waardoor die btw mij zal worden kwijtgescholden op grond van de regeling voor kleine ondernemers.
Ik verzoek u daarom om mij vanaf 1 januari van het komend jaar op grond van de regeling voor kleine ondernemers ontheffing te verlenen van het indienen van aangifte omzetbelasting.
Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van dit verzoek.
Hoogachtend,
<Handtekening>
<Voorletters + achternaam>
 

Zorg dat de Belastingdienst de ontvangst van uw verzoek bevestigt. Verstuur uw verzoek nog een keer als u geen ontvangstbevestiging krijgt.

U kunt niet om ontheffing vragen voor het kalenderjaar waarin u de btw terugvraagt. Dat kalenderjaar moet u elke kwartaal dat u ondernemer bent, btw aangifte doen. U kunt bij de resterende kwartalen na het terugvragen van de btw bij btw-forfait nul euro invullen.

Meer informatie?
Hier vindt u antwoorden van de Belastingdienst op veel gestelde vragen over dit onderwerp: www.rijksoverheid.nl. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 (gratis).

Bron:www.milieucentraal.nl. Milieu Centraal informeert consumenten over energie en milieu in het dagelijks leven.